1/3/07

Physics Test. TOMORROW

Tomorrow I have physics exam. I think physics is the most difficult lesson around the world even more difficult that calculus. However, I must pass this exam. Pray 4 me.
P.S: I wanna take a 3*4 portrait from myself which I'd upload that here.

فردا،از سلسله امتحانات ترم اول به امتحان فیزیک خواهیم رسید. بنا به نظر حقیر، فیزیک حتی از حسابان نیز سخت تر و مشکل تر می باشد.یا شاید برای من این گونه تداعی شده است. علی أی حال، امتحان باید گذرانده شود. ـ
در ضمن در صدد تهیه ی پرتره ای سه در چهار هستم که در اسرع وقت در وب نوشت نهاده خواهد شد.